polski angielski niemiecki
Czwartek, 15 kwietnia 2021 r. Imieniny: Adolfiny, Odetty, Wacława
Projekt pt. "Przedszkole oknem na świat"


Gmina Będków realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Przedszkole oknem na świat”.

Wartość projektu to 497 933,36 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 423 243,36 zł.

Projekt realizowany w okresie 1.09.2016 r. – 31.08.2017 r. obejmie 59 (25K i 34M) dzieci z gminy Będków w wieku przedszkolnym zgodnie z art.14 pkt.1-3 Ustawy z 7.09.1991r.o systemie oświaty, zamieszkujących w rozumieniu KC w województwie łódzkim. Do nowego oddziału przyjętych zostanie 23 dzieci(9K,14M),w tym głównie w wieku 3 i 4 lat oraz 1 dziecko 5 letnie, posiadające opinię z poradni o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju(kryterium premiujące nr 2). Zajęciami dodatkowymi objętych zostanie 10 dzieci z 23 w nowym oddziale i 36 dzieci uczęszczających już do przedszkola, z wadami wymowy i/lub postawy.

Cel główny to zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji przedszkolnej i poprawa szans edukacyjnych dla 59 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, z terenu wiejskiej gminy Będków poprzez wygenerowanie 23 dodatkowych miejsc w Publicznym Przedszkolu Gminnym w Będkowie, poprawę jakości edukacji oraz rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, logopedii oraz w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Do zakładanych rezultatów należą, m. in.:

1.Liczba 23 miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie;

2.Liczba 46 dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej;

3.Liczba 1 ośrodka wychowania przedszkolnego objętego wsparciem, zlokalizowanego na obszarach wiejskich;

4.Liczba 1 dziecka z niepełnosprawnościami objętego wsparciem;

5.Liczba 1025 godzin w ramach podstawy programowej na 1 uczestnika;

6.Liczba 308 godzin zajęć dodatkowych (logopedia, gimnastyka korekcyjna i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju) w projekcie;

7.Liczba 23 dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Będków, które podniosły wiedzę i umiejętności w zakresie obszarów edukacyjnych wychowania przedszkolnego o min.25%(5%u dziecka niepełnosprawnego).

Realizowane zadania, to:

1.Wygenerowanie i funkcjonowanie w Publicznym Przedszkolu  Gminnym w Będkowie nowych miejsc przedszkolnych dla 23 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Będków;

2.Realizacja zajęć dodatkowych dla 46 dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola  Gminnego w Będkowie z zakresu logopedii i gimnastyki korekcyjnej oraz w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka niepełnosprawnego.