polski angielski niemiecki
Czwartek, 09 lipca 2020 r. Imieniny: Hieronima, Palomy, Weroniki
Projekt POKL "Bądźmy aktywni"

Zarząd projektu  systemowego „Bądźmy aktywni” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

1. Kierownik GOPS: Krystyna Papiewska,
2. Koordynator projektu: Justyna Kowalska,
3. Księgowa projektu: Małgorzata Jabłońska.
4. Pracownicy socjalny zatrudnieni na rzecz projektu:
Beata Świątek, Katarzyna Kurzaj, Wioletta Midera.

 

 

Biuro Projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będkowie
ul. Parkowa 3
97-319 Będków
pok. nr 19
Tel. (44) 7257025

 

 

 

O projekcie:
 
Potrzeba realizacji projektu:
 
Bezrobocie jest dużym problemem wpływającym na zadowolenie mieszkańców Gminy Będków i poziom ich życia. Okres bezrobocia jest członka rodziny jest dla wielu gospodarstw domowych bardzo trudny. Pojawiające się problemy finansowe rodzą konieczność szukania doraźnych metod poprawy sytuacji ekonomicznej rodziny. Brak zatrudnienia negatywnie wpływa na nie tylko na ekonomiczną kondycję rodzin, ale także na pozamaterialne kwestie życia rodzinnego. Przymusowe pozostawanie bez pracy oraz niemożność znalezienia ponownego zatrudnienia powoli i systematycznie pozbawiają człowieka poczucia własnej wartości.
Stres i utrata stabilizacji powodują niemożność podejmowania racjonalnych, a niekiedy jakichkolwiek decyzji. Pojawia się apatia i zniechęcenie. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają niską wiarę w swoje możliwości i potrzebują wsparcia i edukacji w obszarze umiejętności społecznych i zawodowych.
Powyższe czynniki przyczyniają się do pogarszania się sytuacji ekonomicznej osoby
i rodziny oraz uzależnienia od pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Będkowie. Dlatego zasadnym jest objęcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym systemem wsparcia. Udział mieszkańców Gminy Będków w projekcie „Bądźmy aktywni” umożliwi im lepszy dostęp do rynku pracy. Projekt swoim zasięgiem obejmie osoby w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez zatrudnienia, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej pozostających w trudnej sytuacji materialnej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 1 osoba niepełnosprawna. Ogółem w projekcie weźmie udział 6 osób.
Cele projektu są zgodne z celem głównym PO KL tj. wzrostem poziomu zatrudnienia
i spójności społecznej realizowanym poprzez zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, a także celem Działania Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” – Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie. Ponadto cele projektu zgodne są z Planem Działania na 2011 r.
oraz z SzOP POKL, a także celem strategicznym nr 3 Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej, tj. tworzenie warunków sprzyjających uczestnictwu w życiu społecznym osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 
Kursy/szkolenia zorganizowane w ramach projektu:
 
- kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,
- kurs zawodowy z zakresu obsługi wózków widłowych,
- organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej, mediacji rodzinnej oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy – zajęcia prowadzić będzie psycholog, a w razie potrzeby – radca prawny,
- indywidualne konsultacje oraz zajęcia grupowe z doradcą zawodowym.
 
Rekrutacja do projektu na 2011 rok:
 
W dniu 01.06.2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będkowie rozpoczął rekrutację
do projektu systemowego „Bądźmy aktywni”.
 
Wszystkie kursy/szkolenia zawodowe, a także wsparcie psychologiczne, prawnicze oraz doradztwo zawodowe są bezpłatne.
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji osoby zainteresowane uczestnictwem zaprasza się do siedziby biura projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będkowie
ul. Parkowa 3
97-319 Będków
pok. nr 19
Tel. (44) 7257025